La division de la philosophie

Pages: 4 (994 mots) Publié le: 17 novembre 2010
NOVOVEKÁ KLASICKÁ FILOZOFIA

Empirizmus- je to fil smer, ktorý za zdroj poznania považuje zmyslovú skúsenosť, čiže pôvodom sú naše zmyslové pocity a vnemy
-zmyslovú skúsenosť považuje zakritérium pravdivosti poznatkov
Racionalizmus- je to fil smer, ktorý za zdroj poznania považuje rozum
-tvrdí, že svet je racionálne usporiadaný, a to viedlo k rozpracovaniu veľkých fil.systémov,s ktorou sa v empirizme nestretávame
- za kritérium pravdivosti poznatkov považuje rozum

FRANCIS BACON
-bol empirikom
-zakladateľ modernej empiric.vedy
-pri poznávaní odporučil používať induktívnumetódu- je to myšlienkový postup, v ktorom sa na základe zmyslových údajov človek dochádza ku zovšeobecňovaniu, t.j. postup od jednotlivého ku všeobecnému
-induktívna metóda bola známa aj pred tým,ale on sa ju snažil rozpracovať do jednotlivých metodologických postupov: pozorovanie → experiment → vecná demonštrácia
-deduktívnu metódu neodmietal, ale považoval ju viac za škodlivú ako užitočnú-jedine induktívna metóda môže viesť k novým objavom a chráni človeka pred ilúziami= omylmi= idoly
-rozlišoval 4 druhy omylov: 1. idola tribus- omyl kmeňa rodu
- ide o chybné predstaveniečloveka( antropomorfné predstavenie, hľadanie konečných príčin, absolutizovanie poriadku vo svete)
-tieto omyly vyplývajú zo samostatnej ľudskej podstaty, pretože poznávame ako ľudia a do prírodyprinášame účelovosť, ktorá v prírode neexistuje
2. idola specus- omyl jaskyne
- ide o omyli jednotlivca, ktoré sú podmienené výchovou, spoloč. prostredím, charakterom jednotlivca a vzdelaním3. idola fori- omyl trhu
- vyplývajú z nedokonalosti a nepresnosti jazyka ( nesprávne chápanie pojmov, zle používanie pojmov, nesprávne pomenovanie vecí- nedostatky v medziľuds.Komunikácií)
-prenášaním pôvod poznatkov sa poznatok skresľuje a deformuje
4. idola teatri- omyly divadla
- k týmto omylom dochádza k nekritickému preberaniu cudzích názorov...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Division
  • Division
  • La division du travail
  • Division du travail
  • La division du travail
  • Division de l'europe
  • Division du travail
  • Division du travail

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !