La division de la philosophie

994 mots 4 pages
NOVOVEKÁ KLASICKÁ FILOZOFIA

Empirizmus- je to fil smer, ktorý za zdroj poznania považuje zmyslovú skúsenosť, čiže pôvodom sú naše zmyslové pocity a vnemy -zmyslovú skúsenosť považuje za kritérium pravdivosti poznatkov
Racionalizmus- je to fil smer, ktorý za zdroj poznania považuje rozum
-tvrdí, že svet je racionálne usporiadaný, a to viedlo k rozpracovaniu veľkých fil.systémov, s ktorou sa v empirizme nestretávame
- za kritérium pravdivosti poznatkov považuje rozum

FRANCIS BACON
-bol empirikom
-zakladateľ modernej empiric.vedy
-pri poznávaní odporučil používať induktívnu metódu- je to myšlienkový postup, v ktorom sa na základe zmyslových údajov človek dochádza ku zovšeobecňovaniu, t.j. postup od jednotlivého ku všeobecnému
-induktívna metóda bola známa aj pred tým, ale on sa ju snažil rozpracovať do jednotlivých metodologických postupov: pozorovanie → experiment → vecná demonštrácia
-deduktívnu metódu neodmietal, ale považoval ju viac za škodlivú ako užitočnú
-jedine induktívna metóda môže viesť k novým objavom a chráni človeka pred ilúziami= omylmi= idoly
-rozlišoval 4 druhy omylov: 1. idola tribus- omyl kmeňa rodu - ide o chybné predstavenie človeka( antropomorfné predstavenie, hľadanie konečných príčin, absolutizovanie poriadku vo svete) -tieto omyly vyplývajú zo samostatnej ľudskej podstaty, pretože poznávame ako ľudia a do prírody prinášame účelovosť, ktorá v prírode neexistuje 2. idola specus- omyl jaskyne - ide o omyli jednotlivca, ktoré sú podmienené výchovou, spoloč. prostredím, charakterom jednotlivca a vzdelaním 3. idola fori- omyl trhu - vyplývajú z nedokonalosti a nepresnosti jazyka ( nesprávne chápanie pojmov, zle používanie pojmov, nesprávne pomenovanie vecí- nedostatky v medziľuds. Komunikácií) -prenášaním pôvod poznatkov sa poznatok skresľuje a deformuje 4. idola teatri- omyly divadla - k týmto omylom dochádza k nekritickému preberaniu cudzích názorov

en relation

 • Le stoicisme
  1806 mots | 8 pages
 • Stoïcisme
  819 mots | 4 pages
 • Salut !
  1421 mots | 6 pages
 • Le stoicisme dans l'antiquité
  1191 mots | 5 pages
 • Le stoicisme
  4190 mots | 17 pages
 • foidopiposd
  3175 mots | 13 pages
 • Résumé de la préface de l'Idéologie Allemande de Marx
  1533 mots | 7 pages
 • Adam smith : le caractère encyclopédique de son projet
  643 mots | 3 pages
 • Adam smith et la division du travail
  3832 mots | 16 pages
 • Adams : étude de cas
  2206 mots | 9 pages