Revocarea actului administrativ

Pages: 7 (1613 mots) Publié le: 11 avril 2011
Revocarea actului administrativ

Revocarea actului administrativ este manifestarea de voinţă constând în retragerea actului de către însuşi organul care l-a emis (retractare). Ea poate să aibă caracter obligatoriu, când este prevăzută expres de lege sau prin dispoziţia organului ierargic superior. În celelalte cazuri are caracter facultativ .
Revocarea are efect retroactiv şi estecorespondentul anulării, doar că aparţine chiar autorităţii care a emis actul. Prin efectul retroactiv se deosebeşte fundamental de abrogare, care produce efecte doar pentru viitor.
Sunt supuse revocării atât actele administrative normative cât şi cele individuale. În cazul celor din urmă sunt însă şi excepţii (actele administrative jurisdicţionale, cele prin care s-au creat drepturi subiective în favoareaunor persoane, drepturi care sunt ocrotite de către lege etc.) În legătură cu revocarea actelor administrative, mai precizăm că, de regulă, actul de revocare se emite după aceleaşi reguli care au fost avute în vedere la emiterea actului revocat, cu excepţia cazurilor când, după ce actul a fost emis au intervenit reguli noi, care modifică procedura de elaborare pentru aceste acte. Desigur că, înaceastă situaţie, actul va fi revocat cu respecarea noilor norme procedurale.
Consecinţele revocării. Revocarea unui act duce la repunerea în funcţie a actului anterior ce avea ca obiect aceleaşi situaţii juridice, dacă un astfel de act există; dacă se atacă în justiţie actul de revocare, situaţiile juridice în cauză vor fi guvernate tot de actul anterior (în lipsa unei suspendări a actului derevocare) sau de actul revocat (dacă decizia de revocare a fost suspendată); în fine, în cazul anulării actului de revocare, actul revocat este considerat ca fiind producător de efecte juridice fără întrerupere, cu alte cuvinte şi pentru perioada cât a fost revocat.
Natura juridică a revocării. Revocarea este un principiu de drept administrativ aplicabil actelor administrative şi regimuluijuridic al acestora, recunoscut de doctrină şi jurisprudenţă. ne alăturăm autorilor care propun consacrarea lui expresă într-un Cod de procedură administrativă.
Pentru a înţelege deplin regimul juridic al revocării, trebuie precizate câteva aspecte:
a) Revocarea actelor creatoare de drepturi adoptate sau emise cu respectarea legii (legale) este în principiu interzisă, aici găsindu-şiaplicabilitate regula drepturilor câştigate, necesară pentru asigurarea unei minime securităţi juridice; prin excepţie, revocarea poate interveni la cererea beneficiarului, pentru a fi înlocuit actul cu o decizie mai favorabilă anterioară, şi numai în cazul în care nu se prejudiciază nici un terţ, sau atunci când legea o autorizează în mod expres;
b) Revocarea actelor creatoare de drepturi poateinterveni numai pe temeiuri de ilegalitate, nu şi de inoportunitate. Pot fi astfel de acte, spre exemplu, actele defavorabile unor persoane, dar favorabile altora (de exemplu, actul de descalificare a unui candidat ce a dat naştere dreptului unui alt candidat de a fi numit în funcţia publică)
c) Sunt deplin reveocabile actele care nu creează drepturi, cum ar fi unele acte normative, indiferent dacăsunt ilegale sau inoportune.
Excepţia de la principiul revocabilităţii actelor administrative individuale.
Sunt exceptate de la principiul revocabilităţii actelor administrative individuale, adică sunt irevocabile, actele administrativ-jurisdicţionale şi actele care au intrat în circuitul civil şi au produs efecte juridice.
Irevocabilitatea actelor administrative jurisdicţionale derivă dintrăsăturile lor specifice şi anume: prin ele se soluţionează litigii între două părţi; emiterea actului se face după o procedură specială caracterizată prin faptul că organul emitent nu se sesizează din oficiu, iar procedura elaborării se bazează pe contradictorialitate; actul administrativ jurisdicţional se bucură de stabilitate mai mare; emitentul nu mai poate reveni asupra actului său, se...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Administrative
  • Administrative
  • Institutions administratives
  • La responsabilite administrative
  • science administrative
  • La police administrative
  • Résponsabilité administrative
  • Institutions administratives

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !