Societe generale

1516 mots 7 pages
Op blz. 9 tm 19 staat Het verslag aan de Premier betreffende de lering die kan worden getrokken uit recente gebeurtenissen bij Société Générale.

Het verslag is gericht aan de eerste minister en deze heeft verzocht een rapport op te stellen over de gebeurtenissen bij de SG, waarbij als gevolg van marktoperaties verliezen van in totaal 4,9 miljard zijn opgelopen.
In het verslag wordt aandacht geschonken aan 4 aspecten: feitenrelaas, beheer van de situatie door de toezichthoudende autoriteiten, wijze waarop het interne controlesysteem van de bank heeft gefunctioneerd, enkele ideeën voor het verbeteren van de veiligheid in context van marktoperaties.
Verder verteld hij op blz. 9 waarop dit verslag gebaseerd is en dat dit rapport geen volledige beschrijving van de gebeurtenissen kan geven, daar er nog geen tegenspraak is geweest en onderzoeken nog steeds hangende zijn.

Feitenrelaas
De operaties die geleid hebben tot een verlies van 4,9 miljard euro voor SG vallen onder de categorie ‘voor eigen rekening uitgevoerde activiteiten’ en lijken het werk van één handelaar te zijn geweest. De handelaar in kwestie was belast met arbitrageactiviteiten in de context van warrants: het was zijn taak om 2 in omvang en aard op elkaar gelijkende portefeuilles te beheren, waarbij de ene portefeuille de andere diende te dekken. De risico’s in zulke gevallen zijn gering, maar dat geldt ook voor de netto resultaten- zeker als die laatste worden afgezet tegen de bruto resultaten van de twee afzonderlijke portefeuilles. Deze handelaar heeft zonder daartoe over de nodige volmachten te beschikken, besluiten genomen met betrekking tot aan Europese aandelen verbonden futures. Hij heeft zijn acties met fictieve operaties proberen te maskeren om zo de precieze positie van de bank aan het oog te onttrekken. Hierbij hanteerde hij de volgende procedure: * Er wordt een operatie uitgevoerd om de reële positie te maskeren * Die operatie wordt geannuleerd voordat ze bevestigd wordt of aan

en relation

 • La société générale
  413 mots | 2 pages
 • La societe generale
  721 mots | 3 pages
 • Societe generale
  637 mots | 3 pages
 • Société générale
  2736 mots | 11 pages
 • Societe generale
  2536 mots | 11 pages
 • La société générale
  261 mots | 2 pages
 • La société générale
  570 mots | 3 pages
 • Société générale
  1844 mots | 8 pages
 • Société générale
  14321 mots | 58 pages
 • Société générale
  396 mots | 2 pages