Fonetske vezbe

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 15 (3587 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 5 avril 2011
Lire le document complet
Aperçu du document
FONETSKE VEŽBE

Baza usmenog izražavanja u sklopu situacijskih vežbi su fonetske vežbe.
Čas stanog jezika se sastoji iz niza vežbanja:
1. Početne vežbe – govorne, animacijske
2. Sredšinji deo časa – sastoji se od niza vežbi koje se prepliću i to su ove vežbe: situaijske, fonetske, vebe čitanja. Fonetske vežbe su jedne od tih vežbi koje se prepliću.
Usmeno izražavanje predstavlja(podrazumeva) savladavanje kompleksne veštine govorenja, onu kombinatoriku koja uz pismeno izražavanje predstavlja kulturu govora. Usmeno izražavanje ima svoju dugu istoriju, kodekse (još iz Antičkog vremena – veliki govornici: Sokrat Grčka, Ciceron Rim), tehniku. Retorika kao lart de bien dire neguje se od 6. Veka pre nove ere i podrazumeva nne samo talenatnego i odredjen sistem vežbanja, tehnika,baratanje rečima i učenje oodredjenih obrta kako bi se ta tehnika savladala.
Tradicija negovanja usmenog izražavanja prekinuta je pojavom Gutenberga i njegovim iizumom štamparije sredinom XV veka, kada dolazi do regresije veštine govorenja, kada se usena reč pretvara u tekst (pisani, štampani) koji obično prethodi reči. Dobro govoriti je zanat, to znači drutveni prestiž, moć i umeće da semanipuliše masama, ali govoriti znači i komunicirati, tj. Živeti u dvoje ili u grupi. U psihofizičkom smislu, govoriti je čin koji pokreće misaono'vokalni mehanizam, znači da to podrazumeva:
1. Fiziološku aktivnost (posebno podešavanje disanja, postavljanje i boju glasa, artikulaciju, usporavanje ili ubrzavanje govornog tempa, intonaciju);
2. Psihološku aktivnost – to je pokretanje neverbalnihmehanizama koji prate usmeni izraz (pogled, mimika, gest, stegnutost, oopuštenost);
3. Usmeno izražavanje predstavja i intelektualnu aktivnost u kojoj reč i misao nastaju spontano, jer se kroz reč misao radja i kada se misao saopštava rečju.
Spontanost u usmenom izrayu postoji kod maternjeg jezika na nivou svakodnevne komunikacije, u običnom govoru, ali i u nekoj neobičnoj situaciji kada se govoripred javnošću, čovek izgubi tu sposobnostt u izrazu i na maternjem jezikuukkoliko nema naviku da se usmeno izražava,ako nije ovladao veštinom usmenog izražavanja.
Usmeni izraz bi morao da predstavlja predmet posbnog učenja (na maternjem, a pogotovu na stranom jeziku), uvežbavanja (usavršavanja). U nastavi stranoh jezika uvek se postavlja pitanje: da li je moguće savladati usmeno izražavanje nastranom jeziku do te mere da ono postane spontani izraz?Da li je moguće usvojiti te razne kombinacije: glasovne, uuustaljene jezičke šablone, da li je moguće da to postane deo misaone strukture subjekta koji govori?
Sve ovo je uvod za ono što zovemo uvežbavanje govorne aktivnosti koja mora d apočne stvaranjem navike slušanja stranog jezika, pa onda i uvežbavanje izgovora – artikulacije glasova ujednom jeuziku.
Neurolingvisti insistiraju na ovom procesu koji prethodi učenju artikulacije – to je stvaranje navike slušanja jednog jezika, ali neurolingvistika se bavi i funkcionisanjem mozga u trenutku slušanja jednog nepoznatog jezika i neurolingvisti smatrju da se u stranom jeziku percipiraju samo oni glasovi koje prepoznajemo iz ličnog izgovornog iskustva. To znači da u tom prvom kontaktusa stranim jezikom učenik koji već ima formiran fonološki sistem maternjeg jezika, može da prepozna samo glasove koje on izgovara, on slihom hvata samo ono što mu je poznato u maternjem jeziku.
Fonetičar Trubetski (Čeh) koji se bavio fonološkim sistemom maternjeg jezika naziva to le crible phonologique – fonološko sito kroz koje prodju samo poznati glasovi, samo oni glasovi koje smo već izgovorili(1936. Godine – to je Praška škola). Zato prilikom i) reporodukvije glasova dolazi do raznih inettrpretacija istog glasa (npr. Trubetski je ustanovio da Englezi francusko eux izgovaraju kao o, do ga Jugosloveni izgovaraju kao e. Francusko u [y] Englezi izgovaraju kao u , a Srbi kao i).
Da bi svaki glas postao pravi, približno autentičnom, svaki glas mora da postane deo izguovornog iskustva...