Physique

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 4 (861 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 13 octobre 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Laboratori de física I

Campistol, Míriam
Xina E
Setembre 2010

1. Trobeu la mitjana i la desviació estàndard de la mitjana de les següents sèries de mesures. Escriviu el resultatcorrectament i doneu també el seu error relatiu.

a) 5 12 8 3 6 2 10

b) 1.0 1.21.3 1.3 1.2 1.1 1.0

c) 97 70 156

d) 9 11 10 7 8 11 810 9 10 8

a)

|Mesures |
|5 |
| 12 |
|8 |
|3 |
|6 |
|2 || 10 |

Mitjana (sumatori de totes les dades dividit entre el nombre de dades): (5+12+8+3+6+2+10)/7= 6.57142857

Desviació estàndard de la mitjana (arrel quadrada de lavariància[1]): √variància= 3.64495738

Error relatiu (Divisió entre la desviació estàndard i la mitjana- només pot tenir una xifra significativa):
(3,64495738)/( 6,57142857)= 0,6

|Mitjana|6,57142857 |
|Desviació Estàndard |3,64495738 |
|Error Relatiu |0,6 |

Resultat: 7±4
Error relatiu: 0,6

b)

|Mesures|
| 1 |
|1,2 |
|1,3 |
|1,3 |
|1,2 |
|1,1 |
|1 |

Mitjana (sumatori de totes les dadesdividit entre el nombre de dades): (1+1,2+1,3+1,3+1,2+1.1+1,0)/7= 1.15714286

Desviació estàndard de la mitjana (arrel quadrada de la variància):
√variància= 0.1272418

Error relatiu (Divisióentre la desviació estàndard i la mitjana- només pot tenir una xifra significativa):
(0,1272418)/(1,15714286)= 0,1

|Mitjana |1,15714286 |
|Desviació Estàndard...