L'effet direct du droit communautaire

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 13 (3109 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 17 juin 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Производство за установяване на нарушения на държавите членки
/чл.258-260 ДФЕС/

І. Обща характеристика и функции на производството
Договорът за ФЕС възлага на Съда да контролира изпълнението на задълженията, които произтичат от първичното и вторично право за държавите членки. Този контрол се осъществява по реда на спорно, състезателно производство, имащо за предмет твърдяно нарушениеот една държава член на правото на ЕС. Като разглежда спорове между държави участнички в една международна общност във връзка със задълженията, произтичащи от сключения между тях договор, Съдът функционира като международен съд. Затова тъкмо на фона на това производство се открояват най-ярко различията между него и класическите международни съдилища . Преди всичко компетентността на Съда езадължителна за страните-той се сезира едностранно. Освен това Компетентността на Съда не може да бъде предмет на никакви резерви /чл.344 ДФЕС/, което я прави изключителна.Производството има за цел да осигури зачитането на общностния правен ред, което го доближава до споровете за законосъобразност и го отличава от отговорността поради неизпълнение на договорно задължение.
ІІІ. Производството заустановяване на нарушение
ІІІ.1.Страни в производството
Активна легитимация
Инициативата за установяване на нарушение, допуснато от държава-член, не е оставена само на останалите членуващи държави. Тя принадлежи основно на Комисията в качеството и на “пазител на договорите”- чл.258, ал.1 ДФЕС.
Съдът може да бъде сезиран и от всяка от Държавите-членки-чл.259, ал.1 ДФЕС. Те обачепредпочитат, очевидно по политически причини, да предизвикат инициативата на Комисията, запазвайки си възможността да встъпят в образуваното от нея дело на основание чл.37 от Устава на Съда.- C.J.C.E.,24.3.1994, aff. C-8092,Commission c/Belgique , по което Комисията е подпомагана от Великобритания.
По дело №1/1982г., реш. от 17.10.1982г., СЕО е приел, че не е компетентен да се произнася по жалби начастноправни субекти срещу действия на ДЧ. Производството по това дело е било образувано по молба на служител на ЕО с искане да се установи, че Люксембург е нарушил разпоредбите на Протокола за привилегиите и имунитетите на ЕО като е отказал на съпругата му право на пребиваване.
Съдът е приел, че служителят може да заведе дело пред компетентния национален съд в Люксембург за отмяна наадминистративния отказ, а последния съд може да постави на СЕО преюдициален въпрос за тълкуване на Протокола.
Пасивна легитимация
От функциите на производството следва, че по този вид дела отговарят само държавите членки. Производството е насочено срещу държавата, за която се твърди и се иска установяване на конкретно нарушение, независимо кой от нейните органи го е извършил.
ІІІ.2.Фази на производствотоНезависимо чия е инициативата за установяване на нарушение /на Комисията или на държава-членка/ сезирането на Съда се предхожда от задължителна-по принцип- административна фаза, в която определяща роля има Комисията.
А. Досъдебна фаза
А.1.Когато инициативата за установяване на нарушение е на Комисията, тя първо уведомява държавата, че намира определено нейно поведение в противоречие собщностното право и й дава срок да представи своето становище. Това позволява да се изяснят фактите относно наличието на нарушение и евентуално да се избегне съдебната фаза. Комисията изпраща предупредително писмо до държавата, в което конкретизира елементите на нарушението. Това предупредително писмо има важно процесуално значение -то определя предмета на спора и позволява на държавата даподготви защитната си теза пред Комисията ако счита, че поведението й не представлява нарушение на правото на ЕС. Предвид на това съдът не позволява на Комисията да добавя нови факти относно нарушението в хода на съдебната фаза. Освен това, без изпращане на такова писмо съдът отхвърля искането на Комисията като недопустимо.
Първичното право не определя срок, в...