Kryzys

Pages: 131 (32663 mots) Publié le: 13 août 2010
Narodowy Bank Polski

POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Wrzesień 2009

Spis treści

I.

Diagnoza kryzysu ............................................................................................................... 4 I.1. I.2. Przyczyny kryzysu ..................................................................................................... 4 Wpływ kryzysu nagospodarki wybranych krajów. ................................................... 9

Wpływ kryzysu na gospodarkę strefy euro ...................................................................... 10 Wpływ kryzysu na kraje rozwijające się.......................................................................... 13 Wpływ kryzysu na gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej .......................... 14I.3. Wpływ kryzysu na gospodarkę Polski ..................................................................... 18

Sytuacja makroekonomiczna............................................................................................ 18 ZagroŜenia wzrostu gospodarczego w Polsce w świetle bieŜących danych makroekonomicznych...................................................................................................... 23 Wpływ światowego kryzysu finansowego na sytuację sektora bankowego .................... 25 Sytuacja sektora finansów publicznych ........................................................................... 29 Synchronizacja cykli koniunkturalnych pomiędzy Polska a strefą euro.......................... 34 I.4. II. Polska na tle regionu................................................................................................ 35

Dotychczasowe działania antykryzysowe w Polsce......................................................... 38 II.1. II.2. II.3. Działania antykryzysowe w zakresie stabilizacji systemu finansowego. ................ 39 Działania antykryzysowe w zakresie utrzymania aktywności gospodarczej ........... 42 Działania antykryzysowe wzakresie łagodzenia skutków kryzysu dla rynku pracy......................................................................................................... 46

III. III.1. III.2. III.3. IV. V.

Warunki prowadzenia antykryzysowej polityki gospodarczej..................................... 50 Działania antykryzysowe a długofalowe cele polityki gospodarczej................... 50 Uwarunkowaniainstytucjonalne wewnętrzne i zewnętrzne ................................ 51 Scenariusze rozwoju sytuacji ............................................................................... 52 Strategia antykryzysowa .............................................................................................. 59 Proponowane kierunki polityki gospodarczej.................................................................. 65

V.1.

Propozycje dotyczące strategii konsolidacji finansów publicznych ........................ 66

Propozycje dotyczące strony wydatkowej ....................................................................... 67 Propozycje dotyczące strony dochodowej ....................................................................... 69 Propozycje dotyczące otoczenia instytucjonalnego......................................................... 69 2

V.2.

Propozycje dotyczące reform strukturalnych rynku dóbr i usług oraz rynku pracy....................................................................................................... 71

Propozycje dotyczące reform rynku pracy....................................................................... 71 Propozycje dotyczącereform rynku dóbr i usług............................................................. 78 V.3. V.4. V.5. Propozycje dotyczące polityk sektorowych ............................................................. 80 Propozycje dla sektora nieruchomości i budownictwa ............................................ 81 Propozycje w obszarze wykorzystania funduszy unijnych i poprawy finansowania inwestycji...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !