Les écoles de l'alliance israelite universelle au maroc et la question de leur statut au maroc indépendant

5834 mots 24 pages
חברת כי"ח וסוגיית החינוך היהודי העצמאי

ד"ר יגאל בן־נון

ראה REEH כתב עת לחקר העברית באירופה, גיליון מס' 7, פריס 2003, עמ' 41-19.

עוד לפני כיבוש מרוקו בידי כוחות צרפת, התחיל תהליך הדרגתי של חינוך יהודי עצמאי בקהילה, ששפתו ותרבותו צרפתית. עם הקמת בתי־הספר של כי"ח בראשית המאה, השיג היהודי יתרון על רוב המוסלמים. אחרי העצמאות התעוררה שאלת תרבותם של יהודי מרוקו במדינה החדשה. אף שאין טבעי מכך שמדינה עצמאית תאמץ את שפתה כשפת הוראה וכשפת המנהל בה, תהליך הערביזציה בחינוך, במנהל ובבתי המשפט הפך לגורם מאיים על תהליך היטמעותם של היהודים בתרבות הצרפתית. הערביזציה יכלה לשים קץ לקידום החברתי והמקצועי שהושג בעמל רב בזכות החינוך הצרפתי. נחיתות היהודים בשליטה בשפה הערבית הקלאסית היוותה מחסום עיקרי בתהליך התערותם בחברה המרוקאית החדשה. שלא כצרפתי שישיבתו במרוקו הפכה לארעית אחרי העצמאות, נדרש היהודי להדגיש את מרוקאיותו דרך אימוץ השפה הערבית הכתובה. עם זאת, ההטפה לערביזציה מצד חסידים כעלל אלפסי ומוחמד דואירי לא מנעה מהם לשלוח את ילדיהם לבתי־ספר צרפתייםתוך התעלמות מססמאותיהם.*1* אולם, היהודי נדרש להתאים עצמו למציאות ולאמץ את השפה הערבית, אף שהתאמה זו היא במידת מה התיישרות כלפי מטה. כדי להתגבר על הקושי, נאלץ היהודי ללמוד ערבית ברמה שיהיה מסוגל להתמודד באמצעותה שווה בשווה עם המוסלמי. מצד שני, עליו לשמור על יתרונו בשליטה בשפה הצרפתית וגם לרכוש יסודות בסיסיים בעברית שיאפשרו לו לקיים את מסורת אבותיו. עם זה, לא מעט מורים יהודים לימדו ערבית בבתי־ספר מוסלמים, אך לא היו מוסלמים שלימדו בבתי־ספר יהודיים. במצב דברים זה התבשרו היהודים על רצון השלטונות להלאים חלק מבתי־הספר של כי"ח, מקור כוחה ויתרונה של הקהילה.*2*
כבר בחודשים הראשונים אחרי העצמאות רווחה הדעה בקרב פקידי משרד החינוך שמעמדם אז של בתי־הספר של כי"ח חייב להשתנות. על פי הסכם שנחתם בין ראשי החברה ובין שלטונות צרפת, משנת 1928, זכתה הרשת בסבסוד רב מצד הנציבות במרוקו. השאלה שהדאיגה את ראשי כי"ח ונציגיה במרוקו הייתה סוגיית הישגיהם החינוכיים של היהודים במרוקו העצמאית והחשש לפגיעה בהם בעתיד. שר החינוך הראשון דר' מוחמד אלפסי, הזדרז להרגיע את היהודים והצהיר שהם יכולים להיות אזרחים טובים רק אם יהיו יהודים טובים.*3* ממשלת מרוקו מימנה למעשה את

en relation

 • Pirké avote
  558 mots | 3 pages
 • L'enfant de jules vallès
  443 mots | 2 pages
 • Texte arabe dissert.
  980 mots | 4 pages
 • Chevalier double
  473 mots | 2 pages
 • La réaction des juifs marocains aux allusions antisémites dans la presse marocaine entre 1961 et 1962
  5496 mots | 22 pages
 • Insomnie
  2998 mots | 12 pages
 • L'image de la communauté juive du maroc aux yeux des émissaires israéliens
  5109 mots | 21 pages
 • La campagne de presse israélienne apres le naufrage du bateau d'émigrants pisces en janvier 1961
  9113 mots | 37 pages
 • Surgeles
  370 mots | 2 pages
 • Procedure penale marocaine
  553 mots | 3 pages
 • Une autre vision de la "selection" dans l'émigration des juifs du maroc
  3732 mots | 15 pages
 • La communauté juive marocaine entre euphorie et deception
  5168 mots | 21 pages
 • Nord de l'ile
  2422 mots | 10 pages
 • Pc arabe
  447 mots | 2 pages
 • la philosophie
  923 mots | 4 pages