Madame bovary

Pages: 6 (1339 mots) Publié le: 29 mars 2011
|Cechy charakterystyczne procesu Proces to zbiór |Przesłanki reinżynerii (3 podstawowowe przesłąnki |
|różnorodnych, powiązanych ze sobą działań, który |wyboru procesu..) |
|osiąga specyficzny rezultat dla klienta procesu. |•obserwacja zjawisk zachodzących w praktyce |
|Cechy procesów: |gospodarczej pod|
|-mają wejścia i wyjścia, dostawców i klientów; |wpływem zastosować technologii informatycznych i |
|-zużywają zasoby |komunikacyjnych |
|Działają w oparciu o określone mechanizmy |•mankamenty dotychczas stosowanych metod |
|-mogą podlegać pomiarowi |doskonaleniadziałao |
|-powinny mieć swoich właścicieli |•duże oczekiwania akcjonariuszy (właścicieli), |
|-powinny być zarządzane, w celu poprawy |przy wzrastającej |
|osiąganych wyników |globalizacji i konkurencyjności rynków. |
|Zasady zarządzania procesowego|Reengineering można traktować jako: |
|-wychodzić do potrzeb klienta |•całkowicie nowe podejście do struktur |
|-zaangażować wszystkich pracowników |procesowych, które ma |
|-harmonijnie łączyć działania ewolucyjne i |niewiele wspólnego z tymi z poprzednich epok |
|radykalne|•naturalne rozwinięcie i syntezę dotychczasowych |
|-działać lojalnie, myśleć globalnie |filozofii |
|-dostosować system ocen do zakładanych celów |zarządzania (zintegrowanego komputerowo |
|-stosować sprawdzoną metodologię |zarządzania, lean |
|Mapowanie procesu|management ). |
|Polega na przedstawieniu za pomocą symboli |Przyczyny niepowodzeń zastosowania reinżynierii: |
|graficznych poszczególnych elementów procesu oraz|Reengineering jest przemyśleniem od podstaw i |
|zależności między nimi procesu w celu |radykalnym ||identyfikowania analizowania i usprawniania i |przebudowaniem procesów po to, aby, osiągnąd i |
|dokumentowania procesów. |utrzymad istotną |
|Mapowanie pozwala na |poprawę w krytycznych, podstawowych miarach |
|-kompleksowe spojrzenie i pełne zrozumienie |sprawności takich jak|
|-formalne przedstawienie |koszt, jakośd, poziom obsługi i szybkośd. |
|-zidentyfikowanie niesprawności |Przyczyny niepowodzeo projektów związanych z |
|-przedstawienie docelowego rozwiązania |reengineeringi: |
|Etapy mapowania procesów. Wymień i opisz |1. Niezrozumienieistoty reorganizacji (BPR- Big |
|Przedstawienie wymagań klienta (wielkość |Personnel Reductions) |
|zamówień, forma realizacji dostaw) |2. Nierealistyczne oczekiwania |
|Przedstawienie poszczególnych faz przetwarzania |4. Zbyt długi okres realizacji |
|oraz zbieranie danych (liczbę wykonawców, czasów |6.Źle ustalony zakres |
|cykli(CT –pracochłonność/l.wykonawców), czas |7. Technocentryzm |
|przezbrojenia, dostępność, zmianowość, efektywny |8. Mistycyzm |
|czas pracy, EPE-okres co jaki powtarzamy |9. Brak efektywnej metodologii |
|produkcję wszystkich asortymentów)...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Madame bovary
  • Madame bovary
  • Madame bovary
  • Madame Bovary
  • Madame bovary
  • Madame bovary
  • Madame bovary
  • Madame bovary

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !