Therese Desqueyroux

18967 mots 76 pages
MASARYKOVA UNIVERZITA
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Katedra francouzského jazyka a literatury

Thérèse Desqueyroux – meurtrière ou victime ?
Bakalářská práce

Brno 2011

Vedoucí práce:
Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

Vypracovala:
Iva Krušinová

Prohlášení
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne 9. 4. 2011

Iva Krušinová

2

Remerciements
Je voudrais remercier Mme Václava Bakešová pour sa direction professionnelle et soignée, sa patience et son soutien. Je voudrais également remercier Mme Caroline Casseville de l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3 qui m’a passionnée pour ce sujet, qui m’a beaucoup appris et inspirée et qui j’apprécie particulièrement.

3

Table des matières :
Introduction ................................................................................................................................ 6
1 L’auteur et sa création littéraire ............................................................................................... 8
1.2 La vie de François Mauriac............................................................................................... 8
1.2 L’époque et le milieu dans lesquels François Mauriac a crée Thérèse Desqueyroux ...... 9
1.2.1 Le roman français de l’entre-deux-guerres ................................................................ 9
1.2.2 L’espace mystérieux de la Lande et de l’Argelouse ................................................ 10
1.2.2.1 Les noms des lieux ............................................................................................ 10
1.2.2.2 Les noms des

en relation

 • Thérèse desqueyroux
  7269 mots | 30 pages
 • therese desqueyroux
  992 mots | 4 pages
 • Thérèse desqueyroux
  1102 mots | 5 pages
 • Thérèse desqueyroux
  3690 mots | 15 pages
 • Thérèse desqueyroux
  536 mots | 3 pages
 • therese desqueyroux
  1141 mots | 5 pages
 • Thérèse desqueyroux
  935 mots | 4 pages
 • Thérèse desqueyroux
  382 mots | 2 pages
 • Therese desqueyroux
  1504 mots | 7 pages
 • Therese desqueyroux
  6109 mots | 25 pages