Marketing des ressources humaines

8769 mots 36 pages
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoaù 2005-2006

Taøi chính coâng Baøi ñoïc

Chính saùch thueá ñoái vôùi caùc nöôùc ñang phaùt trieån

Vấn đề kinh tế số 27

CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN
Dịch từ nguyên bản Vito Tanzi and Howell Zee, Tax Policy for Developing Countries, Economic Issues No. 27 (Washington, D.C.: International Monetary Fund, March 2001), trang 1-13. Mở đầu Loạt bài về các vấn đề kinh tế nhằm mục đích giới thiệu với các độc giả không phải các nhà chuyên môn một số nghiên cứu kinh tế về những vấn đề có tính thời sự do các nhân viên Quỹ Tiền tệ Quốc tế thực hiện. Loạt bài này chủ yếu rút ra từ tài liệu công tác của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, là những tài liệu kỹ thuật do các thành viên Quỹ Tiền tệ Quốc tế và các học giả thỉnh giảng thực hiện, cũng như từ các tài liệu nghiên cứu có liên quan đến chính sách. Vấn đề kinh tế này dựa trên tài liệu công tác của Quỹ Tiền tệ Quốc tế số 00/35 “Chính sách thuế đối với các thị trường đang trỗi dậy,” của Vito Tanzi và Howell Zee. Các trích dẫn cho nghiên cứu tham chiếu trong phiên bản rút gọn này được cung cấp bằng tài liệu nguyên bản mà độc giả có thể mua (với giá 10 đô-la một bản sao) từ Dịch vụ phát hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế hay tải xuống từ www.imf.org. David Driscoll chuẩn bị nội dung cho tài liệu rút gọn này. Chính sách thuế đối với các nước đang phát triển Tại sao chúng ta có thuế khoá? Câu trả lời đơn giản là: cho đến khi ai đó có được một ý tưởng hay hơn, thì thuế khoá là phương tiện thực tiễn duy nhất để huy động nguồn thu nhằm tài trợ việc chi tiêu của chính phủ cho những hàng hóa và dịch vụ mà phần lớn chúng ta đều có nhu cầu. Tuy nhiên, việc thiết lập một hệ thống thuế công bằng và hữu hiệu thì chẳng đơn giản chút nào, đặc biệt là đối với những nước đang phát triển muốn hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Hệ thống thuế lý tưởng tại các quốc gia này sẽ huy động nguồn thu mà không có sự vay mượn thái quá của chính phủ, và sẽ làm như thế mà không gây nản lòng cho các

en relation

 • Marketing ressources humaines
  706 mots | 3 pages
 • Marketing des ressources humaines
  857 mots | 4 pages
 • Marketing des ressources humaines
  844 mots | 4 pages
 • Le marketing des ressources humaines
  757 mots | 4 pages
 • Marketing ressources humaines
  2514 mots | 11 pages
 • Marketing des ressources humaines
  2106 mots | 9 pages
 • Le marketing social : une nouvelle dimension ressources humaines ?
  4879 mots | 20 pages
 • MANAGER UN SERVICE RESSOURCES HUMAINES Stratégie, Marketing, Contrôle de gestion RH Patrick M. GEORGES, André LECLERCQ, Emmanuel RETIF, François MOUCHET
  1673 mots | 7 pages
 • Marketing des rh
  8069 mots | 33 pages
 • Mémoire de fin d'étude d’assystem
  27598 mots | 111 pages