Moneda si credit

Pages: 25 (6045 mots) Publié le: 31 mars 2011
MINISTERUL EDUCAŢIEI al REPUBLICI MODOVA
UNIVERSITATEA de STAT din MOLDOVA
FACULTATEA de ŞTIINŢE ECONOMICE

Studiu de caz
Tema: „Manipularea ratei rezervelor obligatorii de către BNM în perioada a. 2010: necesitate, scopuri, acţiuni, efecte.”

Efectuat de
studenta anului I, GR. FB 0908Popescu Diana
Specialitatea: Finanţe şi bănci
Verificat de:
Colun Mihai

Chişinău-2010

CUPRINS
Introducere 3
1.Mecanismul rezervelor obligatorii5
2.Manipularea ratei rezervelor obligatorii de către BNM 16
Concluzii 19
Bibliografie 20
Anexe 21

Introducere
Actualitatea temei
Asigurarea stabilităţii preţurilor şi menţinerea ratei inflaţiei la un nivel redus constituie cel mai important obiectiv al BNM, deoarece aceasta este în măsură să conducă la crearea unui cadru macroeconomic relativ stabil, care permite dezvoltareaeconomică şi asigurarea unui nivel susţinut de creştere economică.
Prin intermediul utilizării instrumentelor politicii monetare, Banca Naţională a Moldovei încearcă să îndeplinească aceste obiective.Contituirea rezervelor obligatorii obişnuite şi cele constituite asupra depozitelor şi creditelor reprezintă o categorie de instrumente prin care Banca Naţională a Moldovei furnizează şi retrage monedacentrală.
Scopul cercetării
Analiza impactului utilizării instrumetului politicii monetare-constituirea rezervelor obligatorii minime de către Banca Naţională asupra situaţiei financiare.
Sarcinile studiului de caz sunt:
* analiza utilizării sistemului de reuerve obligatorii de către Banca Naţionlă a Moldovei;
* studierea mecanismului reuervelor obligatorii;
* determinareaefectelor asupra situaţiei economice,în urma aplicării modificărilor asupra rezervelor obligatorii minime;
* estimarea evoluţiei rezervelor minime obligatorii;
* formularea concluziilor.
Obiectul investigat
Instrumentele de politică monetară aplicate de către Banca Naţională a Moldovei, rezervele obligatorii-nivelul minim al mijloacelor atrase pe care o bancă autorizată trebuie să le deţinăla BNM necesitatea manipulării acestora şi rezultatele obţinute.
Subiectul cercetării
Rezervele obligatorii-necesitatea manipulării acestora, scopul şi rezultatele obţinute. Utilităţile rezervei obligatorii în cadrul acţiunii asupra lichidităţii bancare.
Metodologia cercetării
Din ansamblul metodelor şi procedeelor folosite în ştiinţa economică, în cadrul cercetării au fost utilizateurmătoarele:
* observarea directă şi indirectă a realităţii economice, prin intermediul informaţiei analizate cu ajutorul abstracţiei ştiinţifice;
* inducţia şi deducţia, care constituie componentele de bază ale procesului de cercetare economică ştiinţifică;
* metoda analizei, comparaţiei, analogiei şi sintezei care au permis cercetarea esenţei obiectului lucrării şi formularea unor concluziicare sperăm să prezinte interes pentru ştiinţa economică.
Baza informaţională
Rapoartele şi buletinele trimestriale ale Băncii Naţionale a Moldovei, Ministerului Finanţelor din Republica Moldova, literatură de specialitate editată în Republica Moldova, România şi publicaţiile periodice în revistele de specialitate din Republica Moldova.
Structura
Determinată de scopul şi obiectivele cercetateşi constă din introducere, 2 capitole,concluzie şi bibliografie.
În introducere este argumentată importanţa teoretică şi practică a lucrării, este definit scopul şi sarcinile ce se propun a fi cercetate, suportul metodologic şi teoretic şi baza informaţională.
Primul capitol
Conţine esenţa instrumentarului folosit în cercetare şi analiză, principalelor caracteristici ale sistemelor de...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Credit
  • Crédit
  • les credits
  • Credit
  • credit
  • Credit
  • Credit
  • Le crédit

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !