Student

12128 mots 49 pages
Sv e nsk / e n gelsk En ge lsk / svensk

Ordlista

För domstolsväsendet

Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket Omtryckt av Jordbruksverekts repro, februari 2004

Ordlista för domstolsväsendet
Svensk/engelsk Engelsk/svensk

Utdrag ur förordet till första upplagan
Det har blivit allt vanligare med utländska kontakter inom det svenska domstolsväsendet. Önskemål har därför framförts om en ordlista som kan vara till hjälp, t.ex. för att vid ett studiebesök beskriva det svenska rättsväsendet. Mot denna bakgrund har nu en ordlista tagits fram. Ordlistan tar upp ord som beskriver det sv enska domstolsväsendets organisation och funktion medan däremot materiella juridiska termer måst ulämnas av utrymmesskäl. Det skall betonas att ordlistan på intet sätt gör anspråk på att vara fullständig. Härtill hänvisas till sedvanliga lexikon och ordböcker av så väl juridisk som allmän karaktär. Det har v arit DV:s strävan att ta med ord som är repr esentativa för verksamheten vid våra domstolar. Ur valet av ord kan emeller tid alltid diskuteras och DV tar tacksamt emot förslag till förbättringar. När det gäller den engelska översättningen har genomgående använts ord med anknytning till det brittiska rättssystemet. Det bör därvid observeras att de svenska och brittiska rättssystemen skiljer sig åt. Det har inom ramen för denna ordlista ine varit möjligt att klargöra denna skillnad och att alltid finna den adekvata engelska termen. Den mest näraliggande termen har då valts. Ordlistan består av två delar. Den första delen tar upp ord med ankn ytning till olika domstolars verksamhet. Under rubriken för respektive domstol är orden huvudsakligen funktionellt ordnande, t.ex. såsom underlag för ett anförande. Ordlistans andra del, som är den största, innehåller för domstolarna gemensamma ord och uttryck i alfabetisk ordning, först i en svensk - engelsk version och därefter i en motsvarande engelsk - svensk. I grammatiskt hänseende har ordlistan gjorts så enkel

en relation

 • Student
  810 mots | 4 pages
 • Student
  17788 mots | 72 pages
 • Student
  3184 mots | 13 pages
 • Student
  10661 mots | 43 pages
 • Student
  287 mots | 2 pages
 • Student
  5974 mots | 24 pages
 • Student
  2990 mots | 12 pages
 • Studente
  6654 mots | 27 pages
 • Student
  370 mots | 2 pages
 • Student
  281 mots | 2 pages