villon

23617 mots 95 pages
Masarykova univerzita

Filosofická fakulta

Ústav románských jazyků a literatur

Bakalářská diplomová práce

2013 Jaroslav Stanovský
Masarykova univerzita
Filosofická fakulta

Ústav románských jazyků a literatur

Francouzský jazyk a literatura

Jaroslav Stanovský

« Prince Jhésus qui sur tous a maistrie... » : la poésie de François Villon et la mentalité du Moyen Âge

Bakalářská diplomová práce

Vedoucí práce: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

Brno 2013

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně s využitím všech uvedených pramenů a literatury a že elektronická verze se přesně shoduje s verzí tištěnou.
Jaroslav Stanovský
................................................................................
V Brně - 18. dubna 2013

Poděkování:
Na tomto místě bych rád poděkoval panu prof. PhDr. Petru Kylouškovi, CSc., za jeho cenné rady i věcné připomínky, které mi pomohly při vypracování této práce, a za ochotu a vstřícnost, s jakou se ujal jejího vedení.
Table des matières
1. Introduction 7
2. Homme - vie mystérieuse de François Villon 10
2.1 Homme et légende 10
2.2 Villon et recherches scientifiques 11
2.3 Vie et destin de François Villon 13
3. Époque – Paris et France au milieu du XVe siècle 16
3.1 Situation politique 16
3.2 Milieu sociale et économique 17
3.3 Milieu culturel 18
3.4 Mentalité 20
3.4.1 Vision du monde 20
3.4.2 Vision de la société 21
3.4.3 Religion et piété 21
3.4.4 Mort 22
4. Oeuvre – structure et thématique de la poésie de François Villon 23
4.1 Le Lais/le Petit testament 23
4.2 Le Grand Testament 24
4.2.1 Structure du Testament 25
4.2.2 « Noyaux thématiques » du Testament 26
4.2.3 Testament comme une convention médiévale 28
4.2.4 Testament comme genre littéraire 30
4.3 Codicille et ballades en jargon 31
5. Mentalité – éléments et

en relation

 • Villon
  1529 mots | 7 pages
 • Villon
  720 mots | 3 pages
 • VILLON
  642 mots | 3 pages
 • Villon
  1868 mots | 8 pages
 • Villon - epitaphe villon
  1607 mots | 7 pages
 • Villon
  560 mots | 3 pages
 • Francois villon
  2487 mots | 10 pages
 • L'épitaphe de villon
  1346 mots | 6 pages
 • Francois villon
  549 mots | 3 pages
 • Francois Villon
  2650 mots | 11 pages