Aucune

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 5 (1058 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 15 septembre 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Exprimarea orei

In limba englez[ ora se poate exprima ]n dou[ feluri:
]n vorbirea curent[, dup[ unele reguli =i ]n limbajul oficial dup[ alte reguli.

Exprimarea orei ]n vorbirea curent[

Reguli:
1. - se consider[ cadranul ceasului ]mp[r\it ]n dou[ astfel: prima
jum[tate, cea din dreapta axei care une=te pe 12 cu 6 =i
cealalt[ jum[tate, din st`ngaaceleia=i axe.
2. - minutele se exprim[ ]naintea orei
3. - orele se exprim[ cu numeralele de la 1 la 12
4. - pentru a diferen\ia orele din I jum[tate a zilei de cele din a
II-a jum[tate (dup[ miezul zilei) se folosesc:
a) ·prescurtarea a.m. pus[ la sf`r=it ]n cazul orelor dimine\ii.
·prescurtarea p.m. pentru orele de dup[ pr`nz.
b) diferen\ierea]ntre orele dimine\ii =i cele ale amiezei se
face prin expresii care dau indica\ii despre momentul zilei.

Astfel de expresii sunt: in the morning, in the evening, at night, at noon.
5. - pentru orele din I jum[tate a cadranului ]ntre minute =i or[ se introduce cuv`ntul „past”.
6. - pentru orele din a II-a jum[tate a cadranului, ]ntre minute =i ore se folose=te cuv`ntul„to”, iar ora este cea c[tre care se merge.
7. - op\ional dup[ numeralul care exprim[ minutele se poate introduce cuv`ntul „minutes”.
8. - op\ional se poate folosi, ]n cazul orelor fixe expresia: „o’clock” sau „sharp”.
ex: It is five o’clock.
It is five sharp.

9. -]n vorbirea curent[ se respect[ urm[toarea ordine a cuvintelor ]n exprimarea orei:
·it is, it’s·numeralul care arat[ minutele
·(minutes)
·past, to
·numeralul care exprim[ ora
·op\ional, una din expresiile care s[ precizeze ]n ce parte a
zilei ne afl[m

ex: 6:10 a.m. ► it’s ten minutes past six
8:24 ► it is twenty-four past eight
22:02 ► it is two minutes past ten p.m.

OBSERVA|IE: A=a cum se vede ]n exemplele de maisus, c`nd
minutarul se afl[ ]n jum[tatea dreapt[, numeralul
corespunz[tor orei exprim[ ora de care s-a trecut
C`nd ]ns[ minutarul este ]n st`nga cadranului,
numeralul corespunz[tor orei exprim[ ora c[tre
care se merge.

ex: 6:55 a.m. ► it is five minutes to seven
8:39 p.m. ► it is twenty-one minutes to nine

OBSERVA|IE: C`nd minutarul se afl[ ]n st`nga cadranului,numeralul corespunz[tor minutelor trebuie
s[ arate c`te minute mai sunt p`n[ la ora fix[
c[tre care se merge.

10. - c`nd numeralul care arat[ minutele este cincisprezece, se
poate folosi substantivul „quarter” care ]nseamn[ sfert.

ex: 6:15► it is a quarter past six
6:45► it is a quarter to seven

11. - c`nd minutarul indic[ cifra 6, se poatefolosi ]n locul numeralului „thirty” substantivul „half”, care nu poate fi urmat dec`t de „past”! Deci, se exprim[ ]ntotdeauna ora fix[ de care s-a trecut.

ex: 6:30► it is half past six

12. - pentru a exprima cu aproxima\ie o or[, se folose=te substantivul „-ish” ad[ugat numeralului care exprim[ ora.

ex: Shall we meet at fivish? = Ne ]nt`lnim pe la cinci?
- What was thetime? I think it was elevenish.

Exprimarea orei ]n limbajul oficial

Reguli:
1. - diferen\ierea ]ntre orele dimine\ii =i cele de dup[ miezul
zilei se face prin numeralul corespunz[tor orei, care pentru
orele din a doua jum[tate a zilei este cuprins ]ntre 13 =i 23.

2. - la r`ndul s[u, numeralul corespunz[tor minutarului poate fi
oricaredin intervalul 1-59.

3. - ordinea cuvintelor este urm[toarea: it is; numeralul core-
spunz[tor orei; numeralul corespunz[tor minutului.
ex: 18:23► it is eighteen twenty-three

4. - op\ional la orele fixe se poate ad[uga la sf`r=it substantivul
„hours”.

ex: 18:00► it is eighteen hours

OBSERVA|IE: Exist[ mai multe expresii folosite ]n leg[tur[ cu...