Renault

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 33 (8192 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 3 janvier 2011
Lire le document complet
Aperçu du document
"Ordinea nu este o restricţie impusă societăţii din afară, ci este o stare de echilibru creată din interiorul ei."
Ortega y Gasset
Capitolul 1
SISTEMUL FINANCIAR INTERNAŢIONAL

D
ezvoltarea economiilor naţionale, formarea economiei mondiale ca sistem, expansiunea şi diversificarea formelor de comerţ şi cooperare internaţională, amplificarea şi diversificarea relaţiilor Financiare şifinanciare internaţionale au condus la apariţia Sistemului Financiar Internaţional. Dezvoltat cu precădere după cel de-al doilea război mondial după ce a luat amploare fenomenul de instituţionalizare, Sistemul Financiar Internaţional evoluat continuu, confruntându-se de nenumărate ori cu crize şi reformări profunde, care au dus în cele din urmă la apariţia şi proliferarea unor aranjamente Financiareregionale, ca alternativă la acest sistem.
1. Evoluţia Sistemului Financiar Internaţional
Până după cel de-al doilea război mondial relaţiile financiare între ţări aveau un caracter preponderent bilateral, neputându-se vorbi deocamdată de un Sistem Financiar Internaţional şi de necesitatea adoptării unor reglementări în domeniu universal aplicabile tuturor ţărilor participante la acest sistem.Odată cu înfiinţarea Fondului Financiar Internaţional şi al Băncii Mondiale (Bretton Woods – 1945) s-a adus în discuţie de către ţările participante şi necesitatea adoptării unor reglementări comune în domeniul relaţiilor financiar –valutare internaţionale. Practic din acel moment Sistemul Financiar Internaţional era creat prin adoptarea primelor reglementări comune.
Sistemul FinanciarInternaţional poate fi definit generic ca fiind ansamblul de norme şi tehnici, convenite şi acceptate pe baza unor reglementări instituţionalizate menite să coordoneze şi să organizeze comportamentul ţărilor membre în domeniul fluxurilor financiare şi monetare internaţionale generate de derularea unor operaţiuni comerciale sau necomerciale internaţionale.
Sistemul Financiar Internaţional poate fi privit şica ansamblul de pieţe, instituţii şi fluxuri financiare menit să asigure deplasarea în timp şi în spaţiu a resurselor de capital de la cei care le deţin (creditorii sau investitorii internaţionali) către cei care au nevoie de acestea.
Obiectivul esenţial al Sistemului Financiar Internaţional a fost să asigure prin intermediul mecanismelor valutare evoluţia echilibrată, armonioasă şi echitabilă arelaţiilor economice între statele lumii, în scopul dezvoltării economice a fiecărei ţari în parte şi a economiei mondiale în ansamblul său. Încă de la crearea SMI, acest realizarea acestui obiectiv a avut în prim plan interesul şi poziţia dominantă a Statelor Unite care şi-a asumat un rol central în configurarea şi dezvoltarea acestuia.
În momentul iniţial principiile care au stat la bazafuncţionării acestui sistem erau:
- Sistemul Financiar Internaţional era un sistem deschis tuturor statelor lumii care în prealabil recunoşteau şi acceptau drepturile şi obligaţiile înscrise în statutul FMI (cu alte cuvinte calitatea de participant la acest sistem era legată de calitatea de membru FMI);
- Etalonul care sta la baza acestui sistem era aurul (mai exact preţul în dolari a acestuia);

-Fiecare stat membru al acestui sistem era obligat să asigure o stabilitate a monedelor aflate în circulaţie. Această stabilitate generalizată presupunea definirea parităţii monedei naţionale în raport de o cantitate determinată de aur sau faţă de dolar, urmând ca în timp evoluţia cursului de schimb între moneda ţării respective şi etalonul ales să se încadreze într-o bandă de variaţie cu marjăîngustă (iniţial +/- 1%, mărindu-se apoi la +/- 2.25%);

- Sistemul a pornit cu o convertibilitate deplină a dolarului, celelalte monede putând fi schimbate numai prin intermediul dolarului („crossing rate”). Atunci când apăreau dezechilibre majore la nivelul uneia dintre ţările membre, se intervenea activ şi generalizat pentru stabilizarea situaţiei şi readucerea monedei în interiorul benzii...